Rozsah činnosti

Výkon funkce statutárního orgánu SVJ zahrnuje plnění všech povinností vyplývajících z platných právních předpisů (§ 1205 a § 159 NOZ, zákon o službách č.67/2013Sb, Nařízení vlády č.366/2013 Sb), ze stanov SVJ a z rozhodnutí shromáždění SVJ.

Statutární orgán SVJ:

 • kontroluje činnost správce a dohlíží nad jejím výkonem (je v průběžném kontaktu se správcem, požaduje pravidelné zprávy o činnosti včetně přehledu dlužníků a kontroly výpisu z účtu)
 • zajišťuje záležitostí společenství ve věcech správy domu a pozemku a dalších činností společenství v rozsahu pravomocí statutárního orgánu dle zákona a platných stanov, zajišťuje plnění usnesení shromáždění
 • odpovídá za vedení účetnictví a za sestavení účetní závěrky a za předložení přiznání k daním
 • svolává 1x ročně shromáždění a připravuje pro zasedání shromáždění veškeré podklady
 • předkládá shromáždění 1x ročně zprávu o hospodaření společenství vlastníků, zprávu o správě domu a pozemku a o dalších činnostech společenství
 • předkládá k projednání a schválení roční účetní závěrku
 • zajišťuje řádné vedení písemností společenství a vede seznam členů
 • sděluje jednotlivým členům společenství výši příspěvků na náklady spojené se správou domu a pozemku a výši záloh na úhradu služeb
 • zajišťuje vyúčtování záloh na úhradu za služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků
 • zajišťuje včasné plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek společenství
 • rozhoduje o uzavírání smluv ve věcech předmětu činnosti společenství vlastníků, zejména k zajištění oprav, pojištění domu a zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek
 • za svoji činnost se zodpovídá shromáždění, vlastníkům předkládá o své činnosti průběžné zprávy

Naše další služby:

 • právní poradenství pro SVJ
 • příprava a organizace výběrových řízení
 • zajišťování dotací a grantů